Školní poradenské pracoviště

ŠPP je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služebna školách se řídí vyhláškou 72/2005Sb.., o poskytování poradenskýchslužeb ve školách a školských zařízeích.

Poradenské služby poskytuje žákům, zákonným zástupcům( ti poskytují souhlas s nabídkou služeb žákovi) a pedagogickým pracovníkům.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkůmve škole poskytují pedagogicko - psychologická poradna , speciálně pedagogické centrum.

Mgr. Veronika Čertvená - výchovné poradenství, kariérové poradenství

Bc. Monika Mikovcová - metodik EVVO

Mgr. Martina Rajsová - metodik prevence

Konzultační hodiny: po domluvě

Kyberšikana