Informace k organizaci a průběhu zápisu

  1. Organizace zápisu

        Budeme otevírat samostatnou 1. třídu.

1.1 Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná 4.4. 2024od 13,00 do 18,00 hodinv souladu s § 36 odst.4,zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v budově základní školy v I. třídě

1.3 Potřebné dokumenty:
Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky,  pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok   se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024,   a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023  povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte            k povinné školní docházce a
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 

2. Počet žáků, které je možné přijmout
Ve školním roce 2024/25 lze přijmout 12 dětí.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků v jednotlivých třídách snížen v souladu s právními předpisy.
 

3. Kritéria pro přijímání žáků
Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu, v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
 

4. Popis formální části zápisu
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost o přijetí podá zákonný zástupce dítěte písemně.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2,
kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince míst pobytu žáka),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Popis průběhu zápisu a popřípadě další údaje

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce probíhá formu
rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 15 - 20 minut. V jeho průběhu je sledována
věková vyzrálost a schopnost dítěte soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, číselná řada, větší – menší, apod. V závěru si děti  se staršími kamarády budou hrát s interaktivní tabulí.
Materiál mšmt - Desatero pro rodiče předškolního věku - nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte.
 

6. Náhradní termín zápisu

 Nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel.606851066.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na vývěsce při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy během několika dnů po zápisu (nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů od zápisu).