Historie

Z ústního podání nejstarších hodnověrných sousedův zdejších měla Obec Lišanká  svého duchovního, tedy i kantora již před 30. letou válkou, který nejen vyučováním zpěvu a hudby nýbrž snad i literárním uměním se zabýval.  

Učitel – kantor kromě učení, hudbu chrámovou a všechny funkce kostelní zastával. Na stravu k sedlákům chodíval. Avšak hlavním pramenem jeho obživy byla hospodní hra, čímž úřad učitelský na vážnosti u lidu obecného velice pozbýval. Za Josefinské doby stal se ve školství obrat k lepšímu. V Lišanech byla vystavěna dřevěná budova školní na pozemku č.p. 48. V té budově vyučoval (jak paměť starců sahá) Bělohoubek Jan 40 roků. Nastoupil asi před rokem 1764.                                                                                                          

V roce 1804 /1805 byla obcí vystavěna nová školní budova, která se v pozdějších letech různě přistavovala a upravovala. Vzhledem k velkému počtu dětí (až 130) docházejících do školy, podává obec roku 1875 /76 žádost o povolení otevřít třídu druhou. Tato žádost byla díky nedostatečným prostorám zamítnuta.                                                                     

O rok později byla založena knihovna školní v 30 svazcích (dar to sl. c. k. okresní školní Rady). Protože počet žáků v dalších letech neustále stoupal (kolem150), usneslo se v květnu r. 1880 obecní zastupitelstvo, že se započne se stavbou školy nové. V červnu je zemskou školní Radou schváleno otevření druhé třídy k 1. lednu 1881. Již 18. srpna téhož roku ale byla svolaná schůze valné hromady obce s  výsledkem jednání NESTAVĚT.                                            

Ve školní roce 1882/83 je první třída, nacházející se ve škole nedostačující, a druhá třída je umístěna v pronajaté místnosti na statku p. V. Zákona za 60 zlatých ročně.                                                                                                 

V listopadu 1882 je rozhodnuto místní školní radou, že se začne stavět ihned, až budou k dispozici peníze. V prosinci 1883 je předložen rakovnickým stavitelem Josefem Brzákem nástin nové školy a poté i schválen. Cena spočítána na 20 679 zl. 6 kr. V polovině května r. 1884 jsou vykopány základy a uložen základní kámen.

Na stavbě pracovalo 10 -12 zedníků, kameník, klempíř, pokrývač , truhlář, sklenář. Stavba školy byla ukončena ke konci měsíce října r. 1884. Celkový náklad na stavbu činil  14 265 zlatých 53 krejcary. Na jeho jasnost knížete Fűrstenberka připadlo k zaplacení 5 057zl. 47 kr., příspěvek od c.k. zemské školní Rady činil 800 zlatých. V nové škole se započalo s výukou 1. prosince 1884.

 

S úpravami slouží školní budova svému účelu již 130 let, přesněji v říjnu roku 2014 oslavíme130. výročí od zahájení vyučování. Je tedy pamětníkem řady významných historických událostí, Habsburské monarchie, vzniku samostatného Československa, dvou světových válek, čtyř desetiletí totalitního režimu i vzniku a rozvoje svobodné, demokratické společnosti. Rokem 2000 překročila pomyslnou hranici třetího století své existence, a to už je kus historie.